senior

≪senior≫
【意味】:年上の、年長の、先輩の

No.1:死にアーティストを目指してる上級生(マザーズ)
物語