basic

≪basic≫
【意味】:基礎の、基本的な、基本、基礎

No.1:バス(で)行くのが基本です(二枚目医院長)
物語